GDPR

Următoarea notificare de protecție a datelor este concepută pentru a vă informa despre prelucrarea datelor cu caracter personal și a drepturilor dvs. în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la date prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE și a legislației naționale în vigoare.

Ofițerul de protecție a datelor cu caracter personal
Am numit un responsabil pentru protecția datelor care poate fi contactat dacă există întrebări cu privire la orice aspect legat de protecția datelor cu caracter personal, trimițând o solicitare la datele de contact: Maria Sarbu, 0615383923

E-mail GDPR: maria.sarbu@astrologueaparis.fr

Informații despre colectarea, procesarea și stocarea datelor cu caracter personal
Colectarea de date cu caracter personal

În calitatea sa de operator, Astrologue a Paris, în legătură cu dvs., în funcție de relația dintre dvs. și Astrologue a Paris poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, adresă, telefon, CNP, carte de identitate serie, e-mail, semnătură), date financiare (cont bancar, orice tranzacții financiare în care sunt implicați persoane fizice), date despre membrii familiei, date de identificare electronică (cookie-uri, adrese IP, semnătură digitală, certificate electronice), informații ale unei legi natura (amenzi administrative, condamnări, alte sancțiuni administrative), date despre calificările profesionale (despre studiile persoanei vizate, calificările profesionale, publicații), date despre istoricul profesional, date despre sănătate, date despre afilieri și puncte de vedere politice.
Toate aceste date personale sunt colectate în conformitate cu scopurile și motivele legale prezentate mai jos.

Scopurile pentru care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate
• prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
• prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o obligație legală ce revine Astrologue a Paris;
• prelucrarea este necesară îndeplinirii unei sarcini care servește un interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit Astrologue a Paris

Bazele prelucrării
Baza pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. personale este, în primul rând, consimțământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre dvs. și Astrologue a Paris pentru sau în legătură cu obiectul de activitate al instituției noastre. În acest sens, enumerăm:
• elaborarea, aprobarea și monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel național necesare funcționării sectorului.
• acordarea de licențe, autorizații și atestări, contribuții anuale percepute operatorilor economici.

În același timp, baza prelucrării este, de asemenea, una legală și / sau contractuală și se bazează pe interesul public rezultat din exercitarea autorității publice cu care este investit Astrologue a Paris.
Datele dvs. personale vor fi procesate numai în scopurile menționate mai sus. Dacă sunt prelucrate în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom oferi informații despre noile scopuri și orice alte informații suplimentare relevante.

Păstrarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal
Datele dvs. personale sunt păstrate și șterse / distruse în conformitate cu nomenclatorul arhivistic aprobat la nivelul ANRE, respectând Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale.

Drepturile tale
Vă informăm că aveți următoarele drepturi:
– dreptul de a avea acces la datele dvs.: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul pentru care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care este de așteptat ca criteriile utilizate pentru a determina această perioadă să fie stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil; existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a solicita rectificarea datelor: în cazul în care există erori cu privire la prelucrarea datelor, aveți posibilitatea să solicitați corectarea acestora; dacă datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune efort disproporționat;
– dreptul de a solicita restricția prelucrării datelor: aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat acuratețea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor ; dacă prelucrarea este ilegală și vă opuneți la ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora; dacă controlorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru instituirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă ai obiectat la prelucrare pentru perioada în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor tale;

– dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei legal pentru procesare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele personale au fost prelucrate ilegal; datele personale trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală; datele personale au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale;
– dreptul de a solicita transferul de date (privind portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și prelucrarea este automată;
– dreptul de a opune prelucrării: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. dacă acestea vizează marketing direct. În același timp, vă puteți opune procesării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și că prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este acela de a stabili, exercita sau apăra un drept în instanță ;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor. Nu veți fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor.

Dacă considerați că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.